Prijava treba sadržavati sažetak na jeziku izlaganja (od 900 do 1800 slovnih znakova s razmacima) i prijevod na engleski jezik.

Prijavu i sažetak treba poslati najkasnije do 31. listopada 2023. elektronički na mrežnu stranicu Kongresa (https://hsk.hfiloloskod.hr/prijava-sazetaka/obrazac-za-prijavu-sazetaka/).

Programski će odbor Kongresa razmotriti sažetke te obavijest o (ne)prihvaćanju sažetka poslati na osobne e-adrese do 15. siječnja 2024.